كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی رشته های تحصیلی
جدول ایجاد رشته های کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان
نام رشته
سال تاسیس
علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی)
1374
مدیریت بازرگانی - زبان و ادبیات فارسی
1375
علوم اجتماعی
1376
حسابداری - زیست شناسی گیاهی
1381
ریاضی
1382
حقوق - علوم کامپیوتر-
1383
علوم اجتماعی(تعاون)- مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)- علوم تربیتی(مشاوره)- جغرافیا انسانی(شهری)-اقتصاد- مدیریت صنعتی --
1386
آمار
1387
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها-جغرافیای انسانی(روستایی)-زیست شناسی عمومی
1388
مهندسی پروژه ، مهندسی صنایع ، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی منابع طبیع و محیط زیست ، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی و روانشناسی
1390
مدیریت جهانگردی-مهندسی فناوری اطلاعات
1391
 
 
 
جدول ایجاد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اردستان
نام رشته
سال تاسیس
زبان و ادبیات فارسی
1391
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1391
 
 
بيشتر