كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی کادر علمی مرکز
نام و نام خانوادگی:  محمد ابراهیم ایرج پور
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه دانشگاهی: دانشیار
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی:1388 ، دانشگاه اصفهان
زمینه های مورد علاقه در تحقیق و پژوهش: عرفان و متون نظم و نثر

دانلود رزومه
نام و نام خانوادگی: پیمان آقایی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری)
مرتبه دانشگاهی: مربی
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی:1382، دانشگاه اصفهان
زمینه های مورد علاقه در تحقیق و پژوهش:فیزیولوژی گیاهی، علوم سلولی و ملکولی، فیزیولوژی جلبک و  بذر
 

نام و نام خانوادگی: فرشته محجوب
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه دانشگاهی: استادیار
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی:1393،  تحصیلات تکمیلی تهران
زمینه های مورد علاقه در تحقیق و پژوهش: عرفان و متون نظم و نثر
 

نام و نام خانوادگی: حمید رضا عامل
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (دانشجوی دکتری)
مرتبه دانشگاهی: مربی
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1382، دانشگاه آزاد اراک
زمینه های مورد علاقه در تحقیق و پژوهش:
مدیریت، گرایش بازاریابی

دانلود رزومه
 
نام و نام خانوادگی: مهدی ملائی آرانی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی (دانشجوی دکتری)
مرتبه دانشگاهی: مربی
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1384، دانشگاه تربیت مدرس تهران
زمینه های مورد علاقه در تحقیق و پژوهش: نظریه گراف ،  راه اندازی انجمن علمی علوم پایه
 

نام و نام خانوادگی:  بهروز قرنی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری جغرافیا
مرتبه دانشگاهی: استادیار
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی:1387 ، دانشگاه اصفهان
زمینه های مورد علاقه در تحقیق و پژوهش: برنامه ریزی روستایی- سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 

بيشتر