كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی کارمندان مرکز
 نام و نام خانوادگی: ابراهیم زاهدزاده
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1393، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
نوع مسئولیت: مسئول دفتر ریاست و مسئول فرهنگی
سال شروع به کار در دانشگاه: 1374

 نام و نام خانوادگی: علیرضا معصومی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حقوق
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1394، دانشگاه آزاد واحد میبد
نوع مسئولیت: مدیر تحقیقات ، پژوهش و آمار و دانش بنیان
سال شروع به کار در دانشگاه: 1375

 نام و نام خانوادگی: حسن کرمانی
آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1396-دانشگاه علمی و کاربردی مهاباد
نوع مسئولیت: مسئول مالی
سال شروع به کار در دانشگاه: 1375

 نام و نام خانوادگی: رضا ذبیحی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم تربیتی
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1396، دانشگاه پیام نور تفت
نوع مسئولیت: مسئول فارغ التحصیلی
سال شروع به کار در دانشگاه: 1378

 نام و نام خانوادگی: وحید ربیعی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1394، دانشگاه پیام نور اردکان
نوع مسئولیت: کارپرداز و امین اموال
سال شروع به کار در دانشگاه1382:

 نام و نام خانوادگی: حسین قربانی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1395، دانشگاه علمی کاربردی مهاباد
نوع مسئولیت: سرپرست امور خدمات و پشتیبانی امور اداری
سال شروع به کار در دانشگاه: 1378

 نام و نام خانوادگی: علیرضا امینی
آخرین مدرک تحصیلی:  لیسانس حقوق
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1377 ، دانشگاه آزاد نراق
نوع مسئولیت: مسئول اداری
سال شروع به کار در دانشگاه: 1378

 نام و نام خانوادگی: سهیلا امیر جلالی اردستانی
آخرین مدرک تحصیلی:فوق لیسانس آمار
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی:1394، دانشگاه پیام نور تهران شرق
نوع مسئولیت: کارشناس آموزش
سال شروع به کار در دانشگاه: 1382

  نام و نام خانوادگی: یوسف یوسفی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس جامعه شناسی
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1394، دانشگاه پیام نور تهران غرب
نوع مسئولیت: مسئول کتابخانه
سال شروع به کار در دانشگاه: 1384

  نام و نام خانوادگی: مهدیه صادقی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم تربیتی 
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1394، دانشگاه پیام نور تهران جنوب
نوع مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه
تاریخ شروع به کار در دانشگاه: 1386

 نام و نام خانوادگی: محمد مهدی حاتمی
آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس ریاضی
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1383، دانشگاه اصفهان
نوع مسئولیت: مسئول آموزش و حراست
تاریخ شروع به کار در دانشگاه: 1386

 
نام و نام خانوادگی: مهدی ملکی
آخرین مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس مدیریت دولتی
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 1396، دانشگاه پیام نور تفت
نوع مسئولیت: کارشناس آموزش، کاربر ارشد و مسئول انفورماتیک
تاریخ شروع به کار در دانشگاه: 1386


نام و نام خانوادگی: مسعود پارسامهر
آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
سال و محل اخذ مدرک تحصیلی: 88، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
نوع مسئولیت: کارشناس فرهنگی
تاریخ شروع به کار در دانشگاه: 1388
بيشتر