كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفي رييس مرکز

مشخصات: 

نام و نام خانوادگی : محمّد ابراهیم ایرج پور اصفهانی                                                                 

متولد : 1357                                                                                                 

محل تولد : اصفهان  
                                                                                                           
         

سوابق تحصیلی:

-          دیپلم رشتة علوم انسانی در سال 1377 با معدل 06/18 ( کسب رتبة اوّل ).

-          کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان در سال 1381 با معدل 85/18 ( کسب رتبة اوّل )

-          کسب رتبة 5 در آزمون کارشناسی ارشد 1381 و کسب رتبة 4 در المپیاد ادبی همان سال

-          کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1383 با معدل 92/18( کسب رتبة اوّل )

-          پذیرفتة آزمون دکتری سال 1383 در سه دانشگاه تهران ( رتبة دوم ) ، تربیت مدرّس ( رتبة دوم ) ،

 اصفهان (رتبة اوّل ).

-          دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان در سال 1387 با معدل 26/18 ( کسب رتبة اوّل ).

 

سوابق آموزشی:

تدریس در دانشگاههای اصفهان ( 2سال ) ،
 علوم پزشکی اصفهان ( 4 سال ) ،
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد  ( 4 سال) ،
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ( 2 سال ) ،
دانشگاه پیام نور مراکز اصفهان ، نجف آباد ، اردستان ، دولت آباد ، بروجن.
 تـدریس مکـاتبـات اداری و گـزارش نـویسی در مراکز آموزشی صنعت نفت ، گاز منطقه ای و تأمین اجتماعی.

سوابق اجرایی :  

-          دبیر انجمن علمی ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان سال 1381 و کسب عنوان انجمن نمونه

-          مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان سال 1388

-          معاون دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد ( از اواخر سال 1388 تا اسفند 1388 )

-           دانشگاه پیام نور واحد باغبهادران ( از اوایل اسفند 1389 تا خرداد 1393 )

-          عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان (از 1389 – 1391)

-          عضو شورای گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور استان اصفهان ( از 1391 تا کنون)

-          معاونت تربیت و آموزش بسیج اساتید دانشگاههای پیام نور استان اصفهان ( 1392 تاکنون)

-          سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز اردستان (از شهریور 1394 تا کنون )

-          مجری چهار کارگاه پژوهشی-آموزشی در دانشگاه پیام نور

 

بيشتر