كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مدارک فارغ التحصیلی

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانش آموختگان

1

کارت دانشجوئی و کارت تغذیه

2

تصویر کارت ملی پشت و رو

3

تصویر صفحات کامل شناسنامه

4

شش قطعه عکس 4*3 جدید بدون عینک

توجه:خواهران رعایت حجاب اسلامی

5

تصویر و اصل دیپلم وریز نمرات متوسطه

6

تصویر و اصل پیش دانشگاهی و ریز نمرات

7

تائیدیه تحصیلی دیپلم و ریز نمرات چهار ساله (مخصوص نظام قدیم)

تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی (مخصوص نظام جدید )

8

مبلغ 600000 ریال بابت هزینه فارغ التحصیلی که به شهریه ترم آخر اضافه می گردد.

9

تمبر10000 ریالی از بانک ملی یک عدد

10

تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت  (آقایان)

11

تسویه حساب کامل( وام /شهریه /کتابخانه)

12

تائیدیه تحصیلی لیسانس(مخصوص دانشجو ارشد)

هماهنگی قبلی با فارغ التحصیلی جهت تکمیل پرونده الزامیست