اخبار دانشگاه
1394/10/30 چهارشنبه تسریع در روند عملیات ساختمان فرهنگی دانشگاه پیام نور اردستان دوشنبه 28/10/94 جناب آقای نیساری مدیر محترم مالی استان به همراه آقایان مهندس حکمت پور سرناظر محترم عمرانی استان و مهندس شفیعی مسؤول محترم تأسیسات استان با حضور آقای مهندس رمضانی ناظر مقیم و آقای مهندس امیری پور پیمانکار مجتمع از پروژه ساختمان فرهنگی دانشگاه بازدید به عمل آمد.

در ابتدا آقای دکتر ایرج پور رییس مرکز گزارش کاملی از روند پیشرفت و وضعیت ساختمان مذکور ارائه دادند.

پس از بازدید از پروژه فرهنگی و همچنین پارکینگ در حال احداث، جلسه ای در محل اتاق ریاست دانشگاه تشکیل شد و به منظور تسریع در انجام امور، وظایف افراد تفکیک و به قید فوریت زمان بندی شد.

در حاشیه این سفر از استخر ذخیره آب دانشگاه که در مراحل اولیه ساخت است بازدید شد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر