اخبار دانشگاه
1395/2/4 شنبه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان ار تاریخ 95/2/4 لغایت 95/3/2 جهت مشاهده نحوه ارزشیابی به پیوست مراجعه نمائید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر