اخبار دانشگاه
1395/6/14 يكشنبه تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

ثبت نام و انتخاب واحد

95/06/13الی 95/06/25

ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت)

95/06/1الی 95/06/15

حذف و اضافه

95/07/12الی 95/07/19

امتحانات

95/10/04الی 95/10/27

کارت شرکت در آزمون

95/09/28الی 95/10/27

تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی ارشد 

95/09/1الی 95/09/13

تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

95/09/1الی 95/09/13

زمان درخواست وام

موقع ثبت نام و انتخاب واحد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر