اخبار دانشگاه
1395/9/8 دوشنبه ارزشیابی اساتید از طریق سامانه گلستان بر اساس نامه شماره 3844/د مورخ 4/2/96 مدیر کل محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در نظر دارد در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی ، کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 96/2/12 لغایت 96/3/2 ارزیابی نماید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر