اخبار دانشگاه
1395/9/1 دوشنبه عدم وجاهت قانونی سایتی به آدرس : http://aiic که به دانشجویان ورودی جدید پیامک ارسال می نماید. حسب اعلام معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه پیام نور کل کشور سایتی به آدرس http://aiic.ir اقدام به ارسال پیامک به دانشجویان ورودی جدید دانشگاه پیام نور جهت صدور کارت دانشجویی بین المللی نموده است . لذا آن معاونت محترم اعلام می دارد سایت مذکور فاقد وجاهت قانونی است و دانشجویان محترم به هیچ وجه جهت ثبت نام به سایت مذکور مراجعه ننمایند و هیچ هزینه ای به سایت مذکور پرداخت ننمایید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر