اخبار دانشگاه
دکتر حبیب الهی
1395/10/20 دوشنبه دیدار رئیس نظارت و ارزیابی استان از پیام نور مرکز اردستان شنبه هفدهم دی ماه نود و پنج، رئیس نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از مرکز اردستان بازدید کرد.
دکتر حبیب اللهی که به منظور ارزیابی امتحانات پایان ترم به دانشگاه اردستان آمده بود در معیت دکتر ایرج پور رئیس دانشگاه پیام نور اردستان و زواره از قسمت های مختلف دانشگاه بازدید نمود.
وی به طور ویژه از کتابخانه تمام الکترونیکی دانشگاه بازدید کرد و از ثبت 11000 جلد کتاب در سامانه کتابخانه های پیام نور تقدیر کرد.
ایشان اظهار داشت پیام نور اردستان دومین مرکز دانشگاهی در بین 44 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور استان است که موفق شده است کتابخانه خود را به طور کامل مجهز به نرم افزار نماید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر