اخبار دانشگاه
حامي

حامی
1396/2/16 شنبه دانشگاه پیام نورمرکزاردستان در لیست حامیان برگزار کننده طی رایزنی ها و هماهنگی های صورت پذیرفته، دانشگاه پیام نور مرکز اردستان در لیست حامیان علمی و پژوهشی این همایش بزرگ قرار گرفت.

دکتر محمد ابراهیم ایرج پور و سرکارخانم فرشته محجوب از اعضای هیات علمی این دانشگاه، جز کمیته داوران بخش علمی و پژوهشی این همایش که تحت عنوان " مشاهیرخراسان " برگزارمیشود، قرار دارند.

مجلس شورای اسلامی نیز از حامیان این همایش بزرگ می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر