اطلاعيه هاي آموزش
1395/1/25 چهارشنبه زمانبندی تعیین محل آزمون پایان ترم تعیین محل آزمون پایان ترم کارشناسی و کارشناسی ارشد از تاریخ 95/2/1 لغایت 95/2/15 می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر